Scroll Back to top

Polityka prywatności


Wstęp

Niniejszy dokumenty zatytułowany „Polityka prywatności” ma za zadanie stanowić mapę wymogów, zasad i regulacji ochrony danych osobowych w PB8. Jej treść została przygotowana w trosce o należyte postępowanie, zgodni z obowiązującymi przepisami prawnymi, tj. ustawa z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”). Z tego względu, w niniejszym dokumencie informujemy o podstawach prawnych przetwarzania danych osobowych, sposobach ich zbierania i wykorzystywania

Przetwarzanie danych osobowych

Dane osobowe to informacje, które pozwalają zidentyfikować osobę fizyczną. Należą do nich np. imię i nazwisko, numer telefonu, adres poczty elektronicznej itp. PB8 przetwarza dane osobowe użytkowników strony www, a także klientów i kontrahentów. Dane te są gromadzone w celach sprzedażowych i marketingowych, a ich przetwarzanie oznacza w zasadzie każdą czynność, która jest na nich wykonywana - zbieranie, przechowywanie, utrwalanie, porządkowanie, modyfikowanie, przeglądanie, wykorzystywanie, udostępnianie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.

Zastosowanie polityki prywatności

Niniejsza polityka prywatności ma zastosowanie do wszystkich przypadków, w których Pb8 Sp. z o.o. jest administratorem danych osobowych. Dotyczy to przypadków, w których Pb8 przetwarza dane pozyskane w drodze osobistych kontaktów, poprzez stronę www lub w drodze innych relacji handlowych i marketingowych. Pb8 realizuje obowiązki informacyjne we wszystkich wymienionych przypadkach.

Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest Pb8 Sp. z o.o., z siedzibą w Mielcu (39-300) przy ul. Sienkiewicza 1, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000536289, NIP: 817-21-76-858, kapitał zakładowy: 105 000,00 zł (wpłacony w całości). Firma wyznaczyła Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można kontaktować się drogą elektroniczną: pb8@pb8.pl

Jako administrator danych dokładamy wszelkich starań, by zbierać jedynie niezbędne dane, gwarantujące nam należyte świadczenie usług sprzedażowych i marketingowych. Poniżej przedstawiamy sytuacje, w których użytkownik naszej strony internetowej udostępnia nam informacje o sobie oraz określamy sposoby postępowania z tymi informacjami. Naszym celem jest transparentność działań w tym zakresie. Przetwarzanie danych osobowych osób odwiedzających stronę internetową www.pb8.pl

Informacje ogólne

Osoby fizyczne odwiedzające stronę www.pb8.pl mają kontrolę nad danymi osobowymi, które nam podają. Strona internetowa ogranicza zbieranie i wykorzystywanie informacji o ich użytkownikach do niezbędnego minimum, wymaganego do świadczenia na ich rzecz usług na pożądanym poziomie, stosownie do art. 18 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Cookies

W ograniczonym zakresie możemy zbierać dane osobowe automatycznie za pośrednictwem plików cookies znajdujących się na naszej stronie internetowej. Cookies to małe pliki tekstowe zapisywane na komputerze użytkownika lub innym urządzeniu mobilnym, w czasie korzystania przez niego z serwisów internetowych. Pliki te służą m.in. korzystaniu z różnych funkcji przewidzianych na danej stronie internetowej lub potwierdzeniu, że dany użytkownik widział określone treści z danej witryny internetowej. Wśród plików cookies wyróżnić możne te, które są niezbędne do działania serwisu. Należące do tej kategorii pliki cookies wykorzystywane są, aby zapewnić:

Kolejna kategoria plików cookies, to pliki, które wprawdzie nie są niezbędne do korzystania z Serwisu, ale ułatwiają korzystanie z niego . Wykorzystuje się je, aby umożliwić:

PB8 korzysta też z usług podmiotów trzecich, których lista stale zmienia się, a które wykorzystują pliki cookies w następujących celach:

Wśród podmiotów tych w dacie sporządzenia niniejszego dokumentu zaliczamy:

Użytkownik może zarządzać plikami cookies wykorzystywanymi przez Pb8 lub przez jakichkolwiek innych zewnętrznych dostawców, zmieniając ustawienia swojej przeglądarki internetowej. Jednocześnie informujemy, że identyfikowanie za pomocą plików cookies dotyczy także osób fizycznych, zainteresowanych firmą lub ofertą Pb8.

Logi dostępowe

Zbieramy informacje dotyczące korzystania z Serwisów przez jego użytkowników oraz ich adresy IP w oparciu o analizę logów dostępowych. Informacje te wykorzystujemy w diagnozowaniu problemów związanych z pracą serwera, analizą ewentualnych naruszeń bezpieczeństwa oraz w zarządzaniu stroną WWW. Adres IP jest wykorzystywany przez nas nadto w celach statystycznych, tj. do gromadzenia i analizy danych demograficznych osób odwiedzających witrynę (np. informacji o regionie, z którego nastąpiło połączenie).

Na podstawie uzyskanych w podany wyżej sposób informacji w szczególnych przypadkach sporządzane są zbiorcze, ogólne zestawienia statystyczne, ujawniane osobom trzecim, współpracującym z nami. Obejmują one zwykle informacje o oglądalności serwisu. Zestawienia te nie zawierają jednak, co podkreślamy, żadnych danych pozwalających na identyfikację (określenie tożsamości) danego użytkownika Serwisu.

Informujemy jednocześnie, że możemy zostać zobowiązani do ujawnienia informacji dotyczących numeru IP danego użytkownika Serwisu na żądanie uprawnionych do tego - w oparciu obowiązujące przepisy prawne - organów państwa w związku z prowadzonymi przez nie postępowaniami.

Pozostałe dane

W Formularzu kontaktowym zbieramy bardziej szczegółowe informacje o użytkownikach, takie jak adresy poczty elektronicznej, lub nazwa firmy, z której zapytanie ofertowe jest kierowane. Pozyskane w ten sposób informacje trafiają do działu handlowego i są zabezpieczone tak, jak dane wszystkich klientów – z wykorzystaniem systemu Soft LAB administrowanego przez Asseco – Pb8 posiada stosowne zabezpieczenia i umowy regulujące przetwarzanie danych przez tego zewnętrznego dostawcę.

Strona internetowa Pb8 daje także możliwość wysłania aplikacji w celach rekrutacyjnych. Jednocześnie Pb8 jako administrator pozyskanych w ten sposób danych dba o ich bezpieczeństwo w sposób regulowany przepisami prawa, w tym rozporządzeniem RODO.

Automatyczne przetwarzanie danych osobowych

Informacje, które gromadzimy w związku z korzystaniem z naszej strony internetowej mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, jednakże nie będzie to wywoływać wobec osoby fizycznej żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na jej sytuację.

Podstawy prawne przetwarzania

W przypadku przetwarzania danych osobowych w związku z korzystaniem przez użytkowników z serwisu www.pb8.pl możemy mieć do czynienia z różnymi rodzajami podstaw prawnych przetwarzania, w zależności od kategorii danych osobowych, które przetwarzamy i celu przetwarzania. I tak na przykład:

*Zwracamy się z prośbą o niepodawanie za pośrednictwem stron internetowych informacji ze szczególnych kategorii danych osobowych (takich jak informacje o rasie czy pochodzeniu etnicznym, poglądach politycznych, przekonaniach religijnych lub filozoficznych, przynależności do związków zawodowych, informacje dotyczące zdrowia fizycznego lub psychicznego, dane genetyczne, dane biometryczne, informacje o życiu seksualnym czy orientacji seksualnej oraz przeszłości kryminalnej). W przypadku podania takich informacji z jakiegokolwiek powodu, będzie to oznaczać wyraźną zgodę na zbieranie przez nas i wykorzystywanie takich informacji w sposób określony w niniejszym dokumencie lub określony w miejscu, gdzie informacje te zostały ujawnione.

Powyższe dane gromadzimy w oparciu o zgodę użytkownika (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), dokładając wszelkich starań w zapewnieniu bezpieczeństwa przechowywania i przetwarzania powierzonych informacji.

Przetwarzanie danych osobowych klientów i potencjalnych klientów

Pb8 przetwarza dane osobowe swoich klientów i potencjalnych klientów. Wśród tych danych mogą znajdować się również dane osobowe osób związanych z klientami Pb8 niebędącymi osobami fizycznymi (np. osoby kontaktowe). Dane osobowe tego rodzaju są przetwarzane w systemach informatycznych, którymi posługuje się Pb8. Dane osobowe przetwarzane na te potrzeby obejmują między innymi: imię i nazwisko, nazwę Firmy , stanowisko osoby kontaktowej, numer telefonu, adres e-mail lub inne służbowe dane kontaktowe. Nadto, w przypadku klientów, którzy zawarli z Pb8 umowy odpłatne, przetwarzamy również dane dotyczące płatności, w tym numery kart kredytowych, numery rachunków bankowych. Dane osobowe kontaktów biznesowych mogą być ujawnione stałym współpracownikom Pb8 stanowiącym jej siły handlowe i wykorzystywane przez nich w celu prowadzenia działalności handlowej Pb8.

Podstawy prawne przetwarzania

Przetwarzanie danych osobowych osób fizycznych będących naszymi klientami opiera się na:

Przetwarzanie danych osobowych osób fizycznych będących potencjalnymi klientami opiera się na:

Automatyczne przetwarzanie danych osobowych

Informacje, które gromadzimy w związku z korzystaniem z naszego serwisu online mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania, ale również monitorowania sposobu korzystania z produktu online lub usługi), jednakże nie będzie to wywoływać wobec osoby fizycznej żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na jej sytuację.

Czas przetwarzania danych

Czas, przez jaki możemy przetwarzać dane osobowe, jest uzależniony od podstawy prawnej stanowiącej legalną przesłankę przetwarzania danych osobowych. W obowiązujących w Pb8 politykach, w tym politykach dotyczących retencji danych, określamy, iż nigdy nie wolno nam przetwarzać danych osobowych ponad okres dłuższy niż wynika to z ww. podstaw prawnych. Stosownie do tego informujemy, że:

1) w przypadku, gdy Pb8 przetwarza dane osobowe na podstawie zgody, okres przetwarzania trwa do momentu wycofania tej zgody przez użytkownika;

2) w przypadku, gdy Pb8 przetwarza dane osobowe na podstawie uzasadnionego interesu administratora danych, okres przetwarzania trwa do momentu ustania ww. interesu (np. okres przedawnienia roszczeń cywilnoprawnych) lub do momentu wycofania zgody na przetwarzanie danych przez użytkownika.

3) przypadku, gdy Pb8 przetwarza dane osobowe, ponieważ jest to konieczne z uwagi na obowiązujące przepisy prawa, okresy przetwarzania danych w tym celu określają te przepisy

4) w przypadku braku konkretnych wymogów prawnych lub umownych, podstawowy okres przechowywania danych w przypadku zapisów i innej dokumentacji dowodowej sporządzonej w trakcie wykonywania umowy maksymalnie 10 lat.

Przekazywanie danych podmiotom trzecim

Przekazujemy dane osobowe innym wyłącznie, gdy zezwalają nam na to przepisy prawa. W takim przypadku, w stosownej umowie zawieranej z podmiotem trzecim przewidujemy postanowienia i mechanizmy bezpieczeństwa w celu ochrony danych oraz zachowania naszych standardów

w zakresie ochrony danych, ich poufności i bezpieczeństwa. Umowy tego rodzaju zwane są umowami powierzenia przetwarzania danych osobowych, a Pb8 ma kontrolę nad tym, w jaki sposób i w jakim zakresie podmiot, któremu Pb8 powierzyła przetwarzanie określonych kategorii danych osobowych dane te przetwarza. W związku z powyższym wskazujemy, że odbiorcami danych osobowych, które Pb8 przetwarza jako administrator danych osobowych mogą być:

Przekazywanie danych poza obszar Unii Europejskiej

Dane osobowe nie są przekazywane do państw trzecich, tj. państw spoza Unii Europejskiej.

Jakie prawa przysługują podmiotom, których dane dotyczą i jaki jest sposób ich realizacji?

Osoby fizyczne mają określone prawa dotyczące swoich danych osobowych, a Pb8 jako administrator danych odpowiada za realizację tych praw zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. W przypadku chęci weryfikacji swoich danych osobowych, edycji, ograniczenia informacji lub chęci wycofania zgody należy skontaktować się Inspektorem Ochrony Danych Osobowych – pb8@pb8.pl . Pb8 zastrzega sobie prawo do weryfikacji tożsamości osoby ubiegającej się o dokonanie jakiejkolwiek czynności na danych będących w posiadaniu firmy.

Prawa osób fizycznych w zarządzaniu swoimi danymi:

Cofnięcie zgody na przetwarzanie nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego

Jeśli uważasz, że dane przetwarzane są niezgodnie z prawem, masz prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Wymóg podania danych osobowych

Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Jednak nie podanie danych osobowych, oznaczonych jako niezbędne do wykonania umowy, której jesteś stroną, uniemożliwi świadczenie na Twoją rzecz usług.

Jesteśmy do dyspozycji

Pracownicy Pb8 są do Państwa do dyspozycji w sprawie jakichkolwiek wątpliwości. Dołożymy wszelkich starań by jak najszybciej zareagować na Państwa pytania, niejasności i skargi. Wszelkie otrzymane skargi i prośby zostaną rozpatrzone.

Zapraszamy także do kontaktu bezpośredniego w siedzibie Firmy lub telefonicznie.

Pb8 S.p z o.o.ul. Sienkiewicza 139-300 Mielec

Telefon: 17 250 66 77

Email: pb8@pb8.pl

Zmiany w polityce prywatności

Zobowiązujemy się do regularnego przeglądu niniejszej Polityki prywatności i jej zmiany w sytuacji, gdy okaże się to niezbędne lub pożądane z uwagi na nowe przepisy prawa lub zarządzenia właściwych instytucji.

Ostatnia aktualizacja niniejszego dokumentu miała miejsce dnia 23.05.2018 r.

Ta strona używa cookie.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.


Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies
Akceptuję politykę cookies